ارائه خدمات فقط با همراه داشتن کارت ملی یا شناسناه امکانپذیر می باشد

کد اشتراک روی کارت طلایی

کدملی/شناسنامه سرپرست

شماره تماس پزشک

کلمه عبور پزشک